Skip to main content

Coiste Náisiúnta Monatóireachta RAPID


Coiste Náisiúnta Monatóireachta RAPID


Déanann Coiste Monatóireachta Náisiúnta RAPID faoi chathaoirleacht an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta maoirseacht ar feidhmiú an chláir RAPID ag an leibhéal náisiúnta.  Tá ionadaithe ar an gcoiste ó na heagraíochtaí seo a leanas:


Ranna 

 • Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta
 • Ealaíon, Spórt & Turasóireacht
 •  Chomhshaol, Oidhreacht & Rialtas Áitiúil
 • Oidheachas agus Eolaíocht
 • Fiontar, Trádáil & Fostaíocht 
 • Airgeadas        
 • Sláinte & Leanaí       
 • Dlí agus Ceart, Comhionannas & Athchóiriú Dlí   
 • Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh     
 • Taoiseach  

Gníomhaireachtaí 

 • Comharchumann Oibrithe Pobail
 • IBEC (Cónaidhm Gnó agus Fostóirí na hÉireann)
 • FÁS
 • Pobal
 • Garda Síochána
 • Cumann na mBainisteoirí Cathrach agus Contae
 • Comhdháil Éireannach na gCeardchumann
 • Foireann Stráitéise Náisiúnta Drugaí
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte


 • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht