Skip to main content

TithĂ­ocht Dheonach & ComharthithĂ­ocht


Stádas Faomhaithe do Chomhlachtaí Tithíochta

Foráilíonn Alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 d’údaráis tithíochta, i measc nithe eile, cúnamh a thabhairt do chomhlachtaí tithíochta faomhaithe maidr le soláthar tithíochta.  Tugann Alt 6(6) den Acht cumhacht don Aire stádas faomhaithe a dheonú chuige seo. Ba chóir iarratais ar stádas faomhaithe a dhéanamh leis an Rannóg um Rialú Tithíochta, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman nó de ríomhphost chuig ahb@environ.ie.

Is iad na comhlachtaí a bhreithneofar ná na cinn seo a leanas:

  • Cuideachtaí Teoranta foirmithe faoi theorainn ráthaíochta ag a mbaill, gan scairshilbh, agus cláraithe de réir Achtanna na gCuideachtaí, 1963 – 2001
  • Cumainn cláraithe de réir Achtanna na gCumann Tionscail agus Coigiltis, 1893–1978
  • Iontaobhais corpraithe de réir na hAchtanna Carthanais.


Tá sé riachtanach go mbeadh ag comhlacht atá ag lorg stádas faomhaithe, agus an stádas sin a choinneáil, de réir Alt 6 d’Acht na dTithe:-

  • Fóirithint ar riachtanais tithíochta, ar bhochtanas, ar chruatan nó ar leas Taistealaithe, chomh maith le soláthar agus bainistiú tithíochta, mar phríomhchuspóirí aige,
  • Forálacha ina mheabhrán comhlachais nó ina rialacha chláraithe a chuireann toirmeasc ar aon bharrachas, brabús, bónas nó díbhinn a dháileadh ar bhaill agus a éilíonn go ndíreofar sóchmhainní an chomhlachta chuig a gcuspóirí amháin.

 

Ní foláir go mbeadh iarratais ar stádas faomhaithe tacaithe le:

  • meabhrán agus airteagail chomhlachais, rialacha nó bunreacht an chomlachta atá ag lorg faomhadh, chomh maith le cóip dá dheimhniú corpraithe nó clárúcháin;
  • ainmneacha agus seolta a gcuid oifigigh agus gach ball dá bhord rialaithe, nó dá bhord stiúrtha nó a iontaobhaithe, seoladh a oifig chláraithe agus seoladh a rúnaí, más dífriúil é ón oifig chláraithe;
  • cur síos ar a ghníomhaíochtaí, pleananna agus cláir reatha agus / nó atá beartaithe;
  • eolas ar a staid airgeadais reatha, agus ráitis cuntais iniúctha is déanaí san áireamhin, má tá siad le fáil.

 
Tugann an Clár de Chomhlachtaí Tithíochta Faomhaithe (xls, 314kb) ainm agus seoladh gach comhlacht atá faomhaithe faoi láthair de réir Alt 6 d’Acht na dTithe 1992.

 

 

Tithíocht Dheonach & Comharthithíocht


Maoinítear soláthar tithíochta sóisialta ó chomhlachtaí tithíochta deonacha faofa agus ó chomhar-thithíochtaí faofa faoin Scéim Chúnamh Caipiti. Chun cáiliú do mhaoiniú faoin scéim ní mór do chomhlacht tithíoctha stádas faofa a fháil ón Roinn. Déanann údaráis áitiúla an scéim a riaradh agus cuireann cóiríocht shóisialta ar cíos ar fáil do ghnáthriachtanais teaghlaigh agus do dhaoine le sainchatagóirí riachtanais.


Scéim Chúnamh Caipitil


Maoinítear an soláthar tithíochta do dhaoine le sainchatagóirí riachtanais nó sciath-thithíocht faoin Scéim Chúnamh Caipitil (CAS) den chuid is mó. Faoin scéim seo, atá i bhfeidhm ó 1984, is féidir maoiniú de suas le 100% de chostas faofa tionscadail a chur ar fáil faoi théarmaí na scéimeanna i gcásanna ina dtógtar na tionóntachtaí ionchasacha uile ó liosta feithimh tithíochta an údaráis áitiúil. I gcás go gcoinníonn na comhlachtaí faofa 25% de chearta ainmniúchan tionóntachta, bionn suas le 95% de chostas faofa tionscadail ar fáil. Déanann an comhlacht tithíochta faofa leithdháiltí i gcomhairle leis an údarás áitiúil. Ach is féidir 25% de thionóntachtaí a leithdháileadh ar eisimircigh aosta atá ag filleadh a bhaintear ó liosta de dhaoine a ndearna an eagraíocht Safe Home measúnú orthu go raibh gá acu le tithíocht. Déanann Safe Home measúnú ar iarratais ar thíthíocht o eisimircigh dá leithéid. Déantar maoiniú do thionscadail trí dheontas ón Roinn seo don údarás áitiúil a chuireann an maoiniú ar fáil don chomhlacht tithíochta faofa cuí i bhfoirm morgáiste 30 bliain. Déantar na muirir iasachta a tharscaoileadh má chomlíontar téarmaí na scéime.


Scéim Deontais Saoráidí Pobail (CAS)


Ceadaíonn téarmaí CAS do sholáthar saoráide pobail i dtionscadail a ngabhtar de láimh faoin scéim. Tá fáil ar mhaoiniú breise, bunaithe ar mhéid socraithe do gach aonad de chóiriocht chónaithe a chuirtear ar fáil sa scéim, do sholáthar saoráidí dá leithéid. Cuirtear maoiniú don scéim seo ar fáil trí dheontas ón gCrannchur Náisiúnta.


Meamram ar Scéimeanna Mhaoiniú Caipitil do Sholáthar Cóiríochta ar Cíos ag Comhlachtaí Tithíochta Faofa (VHU2/02)

 

Cuireann an meamram mínitheach seo eolas agus treoir ar fáil faoi na scéimeanna uile. 

Memorandum on Capital Funding for Provision of Rental Accommodation by Approved Housing Bodies (VHU2/02) (pdf, 339kb)
Rialáil ar Chomhlachtaí Tithíochta Faomhaithe – á seoladh ag an Aire Jan O’Sullivan

 

Seolfaidh Jan O’Sullivan T.D., an tAire Tithíochta & Pleanála, an Cód Deonach Rialála do chomhlachtaí faomhaithe tithíochta ag meánlae Dé Luain 15 Iúil i Seomra Boird Iontaobhas Uíbh Eachach, Sráid an Bhulla, Baile Átha Cliath 2.

Is laistigh de chreat an Chóid Dheonaigh Rialála  a fhorbrófar rialáil reachtúil le haghaidh na hearnála faomhaithe tithíochta agus leanann sé ar aghaidh ón gcomhairliúchán poiblí a tharla le linn an Fhómhair 2012.  Cabhróidh an Cód le comhlachtaí tithíochta a gcumais rialachais, bainistíochta agus airgeadais a fheabhsú agus éascóidh sé maoirseacht níos fearr an an earnáil.

Beidh an Cód ar fáil ar líne ón 15 Iúil ar aghaidh agus meastar go síneoidh móramh na gcomhlachtaí tithíochta an Cód sna míonna atá le teacht.

Toisc go mbeidh spás srianta ag an ócáid seo iarrtar orthu siúd a theastaíonn uathu a bheith i láthair dul i dteagmháil leis an Roinn Comhshaoil, Pobal & Rialtas Áitiúil roimh meánlae Déardaoin 11 Iúil ag an ríomhsheoladh ahb@environ.ie

 

 


Naisc Úsáideacha

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht