Skip to main content

Cairt Chustaiméirí


Ár gCustaiméirí


I ngeall ar ilchineálacht a gníomhaíochtaí tá raon leathan custaiméirí ag an Roinn lena n-áirítear daoine aonair den phobal, ionadaithe tofa, údaráis áitiúla, ár ngníomhaireachtaí, comhchomhlachtaí eile, Ranna agus Oifigí eile Rialtais, eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus cuid mhaith grúpaí saorálacha agus ionadaíochta a n-idirghníomhaíonn a ngnó leis an Roinn. Soláthraítear roinnt sainseirbhísí go díreach do dhaoine den phobal, e.g., ionaid chuairteoirí.


Ár dtiomantas duitse


Tá sé tábhachtach dúinn go bhfreastalaítear ar do riachtanais agus féachaimid leis sin a bhaint amach tríd an méid seo a leanas:

 • an tseirbhís is fearr is féidir a thabhairt duit agus comhairle fhóinteach a sholáthar.
 • déileáil le gach duine go cuí, go cóir, go neamhchlaon agus le cúirtéis.
 • féachaint lena chinntiú go seastar le do chearta chuig cóireáil chomhionann arna bunú ag reachtaíocht comhionannais le linn sheachadadh ár seirbhísí.
 • féachaint le freastal ar aon riachtanas speisialta a d'fhéadfadh a bheith agat.


Teagmháil bealach Teileafóin


Má dhéanann tú glao teileafóin orainn:

 • gur féidir le custaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge déanamh amhlaidh.
 • féachaimid le do chuid glaonna a fhreagairt laistigh de mheán foriomlán de 10 soicind.
 • tabharfaimid ár n-ainm agus ainm na Rannóige ar a bhfuil glaoite agat.
 • féachaimid le do chuid ceisteanna a fhreagairt láithreach bonn. Mura féidir linn déanamh amhlaidh, geallaimid go nglacfar do chuid sonraí agus inseoimid cén uair is féidir leat a bheith ag súil le cloisteáil uainn arís.


Teagmháil bealach Litreach nó Ríomhphoist


Má scríobhann tú chugainn:

 • féachaimid le freagairt do d'fhiosrú i dteanga shoiléir shimplí laistigh de 15 lá oibre. Mura féidir linn déanamh amhlaidh scríobhfaimid chun a mhíniú cén fáth agus inseoimid cén uair is féidir leat a bheith ag súil le freagairt iomlán.
 • má bhaineann do chomhfhreagras le gnó a thagann faoi shainchúram comhlachta phoiblí eile, atreoróimid an comhfhreagras chuig an gcomhlacht sin agus cuirfimid ar an eolas thú dá réir sin.


Cuairt ar ár nOifigí


Má bhuaileann tú isteach chugainn chun sinn a fheiceáil:

 • déanfaimid iarracht cruinnithe a eagrú ag tráth a oireann duitse agus ní choinneoimid ag feitheamh gan ghá thú.
 • féachfaimid le seomraí cruinnithe príobháideacha a chur ar fáil chun d'fhiosrú a phlé.
 • féachaimid le do chuid freagraí a fhreagairt ina n-iomláine. Mura féidir linn déanamh amhlaidh déanfaimid socruithe go nglaofar ort, nó go scríobhfar chugat más fearr leat sin. er.
 • cinnteoimid go gcomhlíonann ár n-oifigí na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta cheirde.
 • cinnteoimid go mbíonn ár n-oifigí poiblí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. Tá ár n-oifigí i mBaile Átha Cliath, i mBéal an Átha agus i Loch Garman inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.


Seirbhís i nGaeilge


Féachfaimid lena chinntiú:

 •  gur féidir le custaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge déanamh amhlaidh.
 • go mbíonn doiciméid mar an Tuarascáil Bhliantúil agus an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.
 • go mbíonn bileoga eolais ar scéimeanna éagsúla ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.


Freagrachtaí na gCustaiméir


Tá ról tábhachtach ag custaiméirí freisin cabhrú leis an Roinn a ndualgas seirbhíse a bhaint amach. Má chloíonn tú leis na bprionsablaí seo a leanas, chabhróidh tú linn seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil.

 • Ag tabhairt eolas chruinn
  • Luaigh uimhreacha tagartha, más eol duit iad, i ngach comhfheagras leis an Roinn.
  • Bí eolach ar na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le scéimeanna roimh iarratas/foirmeacha a líonadh isteach agus tabhair doiciméadaí riachtanacha.
 • Ag soláthair sonraí teagmhála
  • Tabhair uimhir theagmhála sa ló nó seoladh ríomhphoist i ngach comhfhreagras.
 • Ag cloí le sprioc dáta
  • Bí cinnte, más oiriúnach, go sheoltar iarratais/foirmeacha isteach in am chun cloí le sprioc dátaí.
 • Ag Freagairt d’Iarratais le haghaidh Faisnéise Breise
  • Freagair a luaithe agus is féidir d’aon fhiosrúcháin, agus tabhair aon fhaisnéis bhreise dá n-iarrtar ort chun tacú le hiarratais. 
  • Cuir muid ar an eolas faoi aon athruithe dá dtagann ar chúinsí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar chinneadh arna dhéanamh ag an Roinn.
 • Coinní a Dhéanamh
  • Má bhíonn ort cuairt a thabhairt ar an Roinn maidir le cás casta, déan coinne roimh ré le do thoil. Cinnteofar leis sin go mbeidh na hoifigigh chuí ar fáil agus gur féidir tabhairt faoi aon ullmhúcháin a bheidh riachtanach.
 • Ag Comhoibriú le Foireann na Roinne
  • Tabhair an chúirtéis agus an comhoibriú céanna d’fhoireann na Roinne agus ba mhaith leatsa a fháil.
  • Tabhair an meas don fhoireann atá ag dlite dóibh chomh maith leis an tsaoirse lena ndualgais a dhéanamh agus ná bíodh imeaglú nó iompar bagarthach de chineál ar bith ar siúl agat leis an bhfoireann. Níl an t-iompar seo a leanas inghlactha ó aon duine den phobal in aon cheann ar bith dár n-áiseanna, nó le linn d’aon cheann dár seirbhísí a bheith á soláthar:
   • An fhoireann a chiapadh le caint mhaslach, chiníoch nó bhagarthach.
   • Foréigean a dhéanamh nó a bhagairt ar bhaill foirne.
   • Iompar suaiteach lena gcuirtear bac ar an bhfoireann seirbhís ardchaighdeáin a thabhairt do chustaiméirí 

Caithfear deireadh a chur leis an gcoinne nó leis an gcomhrá i gcás go bhfuil custaiméir ag caitheamh le ball foirne ar an gcaoi sin. 


Aiseolas


Tá an Roinn tiomanta i leith dul i gcomhairle lena custaiméirí agus i leith a cuid seirbhísí a mheas. Féadfaidh tú cabhrú linn trí:

 • práitis nó moltaí a thabhairt maidir leis an tseirbhís a fhaigheann tú.
 • aon fhoirmeacha suirbhé custaiméara a sheolfaimís chugat a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.

Más mian leat moladh a dhéanamh faoin gcaoi inar féidir linn ár seirbhís duit a fheabhsú, seol ríomhphost le do thoil chuig qcsofficer@environ.ie, úsáid an Fhoirm Aiseolais um Sheirbhís do Chustaiméirí nó seol do mholadh go díreach chuig:

An tOifigeach um Sheirbhís Cháilíocha do Chustaiméirí,
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
Rannóg Pearsanra agus Cóiríochta,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1.


Conas gearán a dhéanamh


Má bhíonn gearán agat faoin tseirbhís atá curtha ar fáil againn is ceart duit labhairt le bainisteoir líne na rannóige lena mbaineann a dhéanfaidh an gnó a fhiosrú nó is ceart duit scríobh chuig an Oifigeach um Sheirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí de chuid na Roinne. Déanfaimid ár ndícheall cúrsaí a chur ina gceart má tá botún déanta againn. Admhóimid do ghearán laistigh de 3 lá oibre agus déanfaimid iarracht déileáil le do ghearán laistigh de 10 lá oibre. Más gá dúinn tuilleadh taighde a dhéanamh cuirfimid ar an eolas thú agus déanfaimid iarracht é sin a thabhairt chun críche laistigh de 20 lá oibre.

Más amhlaidh nach mbíonn tú sásta fós féadfaidh tú scríobh chuig

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2.

 • Teil: +353 (0)1 639 5600
 • LoCall: 1890 22 30 30
  (Tabhair do d'aire go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890(Íosghlao) a úsáid a bheith éagsúil i measc soláthraithe difriúla seirbhíse) 
 • Ríomhphost: ombudsman@ombudsman.irlgov.ie

An chaoi le teagmháil a dhéanamh linn

 • LoCall: 1890 20 20 21
  (Tabhair do d'aire go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890(Íosghlao) a úsáid a bheith éagsúil i measc soláthraithe difriúla seirbhíse) 
 • Teil: +353 (0)1 888 2000
 • Ríomhphost:
 • Facs: +353 (0)1 888 2888
 • I bpearsain: is féidir rochtain a fháil ar oifigí Loch Garman, Bhaile Átha Cliath, Bhéal an Átha, bealach rampa/ ardaitheora.
 • Is iad ár n-uaireanta oscailte ná: Luan go Déardaoin 9.15 r.n. go 5.30 i.n. Aoine 9.15 r.n. go 5.15 i.n.

 

 

 • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí