Skip to main content

An Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Local Agenda 21


Cúlra


Cuireann an Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Local Agenda 21, atá i bhfeidhm ó 1997, forbairt inbhuanaithe chun cinn trí chabhrú le tionscadail chomhshaoil mionscála ag an leibhéal áitiúil. Baineann na tionscadail seo le socruithe comhpháirtíochta idir údaráis áitiúla agus grúpaí áitiúla éagsúla, ina measc grúpaí pobail, scoileanna agus eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil.

Spreagann an Ciste pobail áitiúla a bheith rannpháirteach i gcinnteoireacht agus i ngníomh áitiúil agus cabhraíonn leo oibriú i dtreo an sprioc d’fhorbairt inbhuanaithe a dhéanamh. Cuirtear le luach na scéime tríd an iarracht dheonach a éascaítear léi.

Cabhraíonn an Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Local Agenda 21 chun forbairt inbhuanaithe a dhéanamh ón mbonn aníos agus éascaítear leis cuspóirí phlean gnímh Agenda 21 maidir le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach, cuspóirí a comhaontaíodh ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe i leith Comhshaoil agus Forbartha in Rio de Janeiro, i 1992 (“Cruinniú Mullaigh na Cruinne”). Fuarthas tiomantas polaitiúil athnuaite i leith na forbartha inbhuanaithe ag an gComhdháil +20 i Rio na Brasaíle i Meitheamh 2012, ag comóradh 20 bliain den “Chruinniú Mullaigh na Cruinne”. 

Údaráis Áitiúla a riarann an Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Local Agenda 21, agus bíonn ról comhordúcháin ag an Roinn. Is tionscadail incháilithe iad tionscadail a thacaíonn agus a chuireann le beartais chomhshaoil ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta, mar shampla beartais ar Dhramhaíl, Bithéagsúlacht, Athrú Aeráide, Aer, Uisce agus Forbairt Inbhuanaithe. Ceanglaítear ar údaráis áitiúla an méid céanna maoinithe is a chuireann an Roinn ar fáil do na tionscadail a n-éiríonn leo. Is féidir cur le maoiniú trí fhoinsí eile, e.g. an earnáil phríobháideach, d’fhonn an deis do shocruithe comhpháirtíochta a uasmhéadú.

 

2014


Tá líon iomlán de 397,760 euro curtha ar fáil ag an Roinn in 2014 do 697 dtionscadal ar fud na tíre. Tá an méid céanna maoinithe curtha ar fáil ag na húdaráis áitiúla. Tacaíodh le raon leathan tionscadal agus scéimeanna faoin gCiste sna blianta roimhe seo, lena n-áirítear gairdíní pobail, cuibhrinn agus scéimeanna múirín, córais bailithe uisce báistí, tionscnaimh oideachais agus taispeántais chomhshaoil. Is féidir liosta de na tionscadail a fuair maoiniú in 2014 a fheiceáil ag an nasc seo a leanas:

2014 Successful Local Agenda 21 Projects (pdf, 902kb)


Conas Iarratas a Dhéanamh


Fógraítear an próiseas iarratais sna nuachtáin áitiúla agus náisiúnta gach bliain. I lár 2015 a thionólfar an chéad phróiseas iarratais eile. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Oifigeach Oideachais/Feasachta Comhshaoil i d’Údarás Áitiúil.

List of Environment Awareness/Education Officers (pdf, 75kb)


Eolas Ginearálta


Chun eolas ginearálta faoin gCiste a fháil, déan teagmháil le:

An Rannóg Beartas agus Feasachta Comhshaoil
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Bóthar Newtown, Loch Garman.

Teil: +353 (0)53 911 7475
Ríomhphost: awareness@environ.ie

  • Príontáil

Foilseacháin agus Cáipéisí

Nuacht agus Óráidí

Reachtaiocht